ДАНЕЦКАЯ ГРАМАДСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ «КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЕ ТАВАРЫСТВА БЕЛАРУСАЎ “НЁМАН”»

Зарэгістравана 3 жніўня 2000 г.

С т а р ш ы н я  т а в а р ы с т в а

Сафія Віктараўна Пасынкава .

Педагог-псіхолаг па адукацыі .

К а н т а к т ы :

+38 050-202-35-06

neman.belarus@gmail.com

Данецк, вул. Горкага, д.146, пак. 317, 83000

Арганізацыя мае чатыры структурныя падраздзяленні ў Горлаўцы, Данецку, Кіраўску, Макееўцы і Шахцёрску, у якія ўваходзіць 300 членаў.

Таварыствам ладзяцца дні беларускай культуры, выстаўкі, «круглыя сталы», канферэнцыі, семінарскія заняткі, літаратурныя вечары, прысвечаныя гісторыі Беларусі і выбітным беларусам, семінары-трэнінгі па дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў. Папуляр­най формай мерапрыемства ў арганізацыі з’яўляюцца «беларускія вячоркі», у час якіх дэманструюцца беларускія традыцыі, гучаць творы беларускіх аўтараў, расповяды аб сучаснай Беларусі.

Асаблівай значнасцю адрозніваюцца праведзеныя тавары­ствам ў Данецкай філармоніі канцэрты, прысвечаныя 15-годдзю з дня свайго заснавання, Дню вызвалення Беларусі ад фашызму, літаратурна-музычная кампазіцыя да 75-годдзя з дня нарад­жэння Уладзіміра Мулявіна, мерапрыемствы да дня трагедыі ў Хатыні, 135-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа, 80-годдзя з дня нараджэння Ігара Лучанка. Добрай традыцыяй з’яўляюцца мерапрыемствы да Міжнароднага дня роднай мовы, Дня кнігі, Дня беларускага пісьменства, да Дня Перамогі.

Шмат увагі ўдзельнікамі таварыства надаецца ветэранам вайны і ветэранам працы. Так, была выдадзена кніга «У памяці захоўваем…» (2006 г., аўтар – С. Пасынкава), праведзены даслед­чыя работы па выяўленні інфармацыі аб загінулых на данецкай зямлі ў гады ВАВ земляках, на падставе якіх пабычыла свет кніга «Памяць просіць словы!» (2012 г., аўтары – В. Андзенок, М. Швяцоў, С. Пасынкава). Сумесна з грамадскай арганізацыяй «Ініцыятыўная моладзь» двойчы праводзілася міжнародная акцыя «Мотапрабег па месцах баявой славы «Дружба» Данецк – Мінск.

Данецкай грамадскай арганізацыяй беларусаў «Нёман»   у 2010 г.   была выдадзена кніга пад назвай «Беларусы Данеччыны»  (аўтар-складальнік – Сафія Пасынкава).  Гэта нарысы пра данецкіх беларусаў, пра іхнюю адданасць абранай справе, любоў да Данецкага краю і далёкай Беларусі.

На мерапрыемствах, якія праводзяцца арганізацыяй, выступа­юць ансамблі, вакалісты (Віктар Варапаеў, Таццяна Шульгіна, Аляксей і Аляксандр Рабчанкі, Алёна Ланюк, Ігар Сярдзюк і інш.).

Таварыства дапамагае ўдзелу прадстаўнікоў і калектываў з Беларусі  ў фестывалях, форумах і турнірах, што праводзяцца на Данецкай зямлі.

ВАКАЛЬНЫ АНСАМБЛЬ НАРОДНАЙ ПЕСНІ «ПАЛЕССЕ»

Ансамбль заснаваны ў 2003 г. на базе Дома культуры ім. Кірава г. Данецка. Кіраўніком калектыву з’яўляецца заслужаны работнік куль­туры Украіны, кавалер ордэна «Княгіня Вольга» Людміла Васільеўна. Канцэр­тмайстрам – лаўрэат міжнародных конкурсаў Васіль Паўлавіч Макуха.                                                               Самадзейны вакальны ансамбль налічвае 12 удзельнікаў, сярод якіх – педагогі, шахцёры, тэхнічныя работнікі, работнікі культуры ад 25 да 60 гадоў. У рэпертуары «Палесся» беларускія, рускія, украінскія народныя, а таксама аўтарскія песні. Асноўны музычны інструмент калектыву – баян. Для атрыстаў «Палесся» адмыслова ство­раны ў Беларусі нацыянальныя касцюмы. Ансамбль выступае на розных пляцоўках г. Данецка  і вобласці, у тым ліку ў тэатры оперы і балета, драмтэатры (фестываль «Садружнасць», «Мой горад – мой дом», «Кола друзів», «Песні без межаў»), Данецкай філармоніі (канцэрты, прысвечаныя 15-годдзю з дня заснаваня Культурна- асветнага таварыства беларусаў «Нёман», дню вызвалення Беларусі ад фашызму, 75-годдзю з дня нараджэння Ул. Мулявіна). Калектыў прадстаўляў сваю творчасць на III з’ездзе Усеўкраінскага саюза беларусаў.                              Вакальны ансамбль двойчы стаў лаўрэатам Усеўкраінскага форума «Усе мы дзеці твае, Украіна», неаднаразова ўзнагароджваўся на гарадскім, абласным і рэспубліканскім узроўнях, уганараваны граматамі Пасольства Рэспублікі Беларусь ва Украіне, граматай Камітэта па спра­вах нацыянальнасцяў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.

КАЛЕКТЫЎ «СПАДЧЫНА»  

Кіраўніком калектыву з’яўляецца Марыя Гарыст.

 Калектыў дзейнічае ў г. Горлаўка.

ДЗІЦЯЧЫ ВАКАЛЬНА-ХАРЭАГРАФІЧНЫ АНСАМБЛЬ «ЗОРАЧКІ»

Ансамбль створаны ў 2018 г. Яго кіраўнік – Ларыса Гарбунова.

Донецкая общественная организация «Культурно-просветительное общество белорусов «НЕМАН » »

Зарегистрирована 3 августа 2000 г.

Председатель общества

София Викторовна Пасынкова.

Педагог-психолог по образованию.

К он т а к т ы:

+38 050-202-35-06

neman.belarus@gmail.com

Донецк, ул. Горького, д.146, комн. 317, 83000

Организация имеет пять структурных подразделений в городах Горловка,  Донецк, Кировск, Макеевка, Шахтерск, в которые входит 300 членов.

Обществом проводятся дни белорусской культуры, выставки, «круглые столы», конференции, семинарские занятия, литературные вечера, посвященные истории Беларуси, выдающимся белорусам и т.п., семинары-тренинги по деятельности общественного объединения. Популярной формой мероприятий в организации являются «белорусские вечерки», во время которых демонстрируются белорусские традиции, звучат произведения белорусских авторов, рассказы о современной Беларуси.

Особой значимостью отличаются проведенные  обществом концерты в Донецкой филармонии, посвященные 15-летию со дня  основания организации и ко Дню освобождения Беларуси от фашизма, литературно-музыкальная композиция к 75-летию со дня рождения Владимира Мулявина, мероприятия ко дню трагедии в Хатыни, 135-летию со дня рождения Я. Купалы и Я. Коласа, 80-летию со дня рождения Игоря Лученка. Доброй традицией являются мероприятия к Международному дню родного языка, Дню книги, Дню белорусской письменности, ко Дню Победы.

Много внимания   уделяется ветеранам войны и ветеранам труда. Так, была издана книга «В памяти храним …» (2006 г., автор – С. Пасынкова), проведены  исследовательские работы по выявлению информации о погибших на донецкой земле в годы ВОВ земляках, на основании которых вышла в свет книга «Память просит слова! » (2012, авторы – В. Анденок, М. Швецов, С. Пасынкова). Совместно с общественной организацией «Инициативная молодежь» дважды проводилась международная акция «Мотопробег по местам боевой славы «Дружба» Донецк – Минск.

Донецкой общественной организацией белорусов «Неман» в 2010 г. была издана книга под названием «Белорусы Данетчыны» (автор-составитель – София Пасынкова). Это очерки о донецких белорусах, об их преданности избранному делу, любви к Донецкому краю и далекой Беларуси.

На мероприятиях, проводимых организацией, выступают  ансамбли, вокалисты (Виктор Воропаев, Татьяна Шульгина, Алексей и Александр Рябченко, Алена Лонюк, Игорь Сердюк и др.).

Общество содействует участию представителей и коллективов из Беларуси в фестивалях, форумах и турнирах, проводимых на Донецкой земле.

Вокальный ансамбль народной песни «ПОЛЕСЬЕ»

Ансамбль основан в 2003 г. на базе Дома культуры им. Кирова г. Донецка. Руководителем коллектива является заслуженный работник культуры Украины, кавалер ордена «Княгиня Ольга» Людмила Васильевна Архимандритова. Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Василий Павлович Макуха. Самодеятельный вокальный ансамбль насчитывает 12 участников, среди которых – педагоги, шахтеры, технические работники, работники культуры от 25 до 60 лет. В репертуаре «Полесья» белорусские, русские, украинские народные, а также авторские песни. Основной музыкальный инструмент коллектива – баян. Для артистов «Полесья» были пошиты в Беларуси национальные костюмы. Ансамбль выступает на различных площадках г. Донецка, в том числе в театре оперы и балета, драмтеатре (фестиваль «Содружество», «Мой город – мой дом», «Колесо друзив», «Песни без границ»), Донецкой филармонии ( концерты, посвященные 15-летию со дня основания “Культурно просветительного общества белорусов «Неман», Дню освобождения Беларуси от фашизма, 75-летию со дня рождения Вл. Мулявина). Коллектив представлял свое творчество на III съезде Всеукраинского Союза белорусов. Вокальный ансамбль дважды стал лауреатом Всеукраинского форума «Все мы дети твои, Украина», неоднократно награждался на городском, областном и республиканском уровнях, награждался грамотами Посольства Республики Беларусь в Украине, грамотой Комитета по делам национальностей при Совете Министров Республики Беларусь.

КОЛЛЕКТИВ «Спадчына»

Руководителем коллектива является Мария Гарист.

 Коллектив действует в г. Горловка.

Детский вокально-хореографический ансамбль «Зорачкі» г.Донецк.

Ансамбль создан в 2018 году его руководитель – Лариса Горбунова.

Поделиться