Устав ВСБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з`їздом
Громадських організацій
Білорусів в Україні по
Утворенню Всеукраїнської
Спілки білорусів
13 листопада 2013 р. м. Київ

1. Загальні положення

1.1 Всеукраїнська спілка білорусів ( далі за текстом «Спілка»‘) є всеукраїнською спілкою громадських організацій, діяльність якої  поширюється на території всієї України.

1.2 Спілка діє на основі цього Статуту в рамках Конституції і
чинного законодавства України, на принципах добровільності й
рівноправності учасників , гласності, самоврядування,
Законності.

1.3 Спілка є юридичною особою з моменту її державної реєстрації Міністерством юстиції України, має окремий баланс, рахунки у банківських установах , печатку зі своїм повним найменуванням, відповідний штамп та бланки, свою символіку, зразки якої затверджуються Координаційною радою спілки. Символіка спілки реєструється Міністерством юстиції України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4 Спілка вільна у визначенні своєї внутрішньої структури, цілей, форм та методів діяльності. Спілка має право займатися підприємницькою та зовнішньоекономічною діяльністю з метою досягнення її статутних цілей. Такою діяльністю визнається виробництво та торгівля продукцією (товарами та послугами), а також придбання та реалізація цінних паперів, майнових та немайнових прав, участь у господарських товариствах.

1.5 Офіційна назва спілки:
— повна : «Всеукраїнська спілка білорусів» ,
— скорочена : «Всеукраїнська спілка білорусів».


1.6 Місцезнаходження Президії спілки : м. Київ.

2. Мета, завдання і напрямки діяльності спілки.

2.1 Основною метою Спілки є : поєднання зусиль членів Спілки для реалізації їх спільних інтересів у сприянні збереженню національної,  культурної, мовної,  релігійної самобутності білоруської спільноти У країн и.

2.2 Спілка вважає своїми завданнями :
— Координацію спільних дій і реалізацію спільних проектів членів Спілки ;
— Сприяння членам Спілки в реалізації їх статутних положень і здійснення спільних інтересів по збереженню культурної самобутності білоруської спільноти.

2.3 Відповідно до чинного законодавства України для здійсненії своїх статутних мети і завдань спілка може :

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
 • представляти та захищати свої законні інтереси, законні інтереси  своїх членів у державних і громадських органах;
 • брати участь у суспільно-політичній діяльності;
 • ідейно, організаційно і матеріально підтримувати  інші
  об’єднання білорусів, надавати допомогу в їх створенні;
 • здійснювати господарську діяльність шляхом створення
  установ і організацій, заснування підприємств, необхідних для
  виконання статутних цілей і завдань відповідно до чинного
  законодавства;
 • отримувати від органів державної влади та органів місцевого
  самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх
  цілей і завдань;
 • вносити пропозиції в органи державної влади і місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції в органи державної влади і місцевого самоврядування з питань статутної діяльності спілки;
 • поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї і цілі;
 • засновувати власні  засоби масової інформації;
 • вступати в договірні відносини з юридичними особами, громадянами як в Україні, так і поза її межами, відповідно до чинного законодавства;
 • набувати за рахунок  власних та залучених коштів рухоме та  нерухоме майно для забезпечення своєї діяльності, розпоряджатись своїм майном;
 • вступати в економічні, культурні, наукові, просвітницькі та
  інші зв’язки, які не суперечать чинному законодавству;
 • підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати
  відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • брати участь у проектах, з’їздах, семінарах,  тощо;
 • організовувати та проводити лотереї та аукціони;
 • здійснювати підприємницьку діяльність для досягнення статутних цілей;
 • проводити благодійні акції та заходи;
 • організовувати та проводити виставки,ярмарки, а також культурно-просвітницькі та патріотично-спортивні заходи;
 • реалізовувати власні програми, необхідні для виконання статутних завдань.

2.4. Спілка здійснює свою діяльність у рамках законодавства України та цього Статуту.

3.   Члени Спілки, їх права та обов’язки

3.1. Членами Спілки можуть бути зареєстровані або належним чином легалізовані громадські організації, що об’єднують білорусів та визнають    Статут Спілки, підтримуються своєю діяльністю    реалізацію мети і завдань Спілки та беруть участь у його заходах.

3.2. Прийом членів здійснюється рішенням Президії Спілки. Підставою для прийому є письмова заява, до якої додається рішення повноважного керівного органу організації, що вступає до Спілки і копії її реєстраційних документів.

3.3. Член Спілки має право:
— брати безпосередню участь у заходах Спілки;
— брати участь у формуванні керівних органів спілки;
— отримувати   інформацію із   загальних питань   діяльності Спілки;
— брати   безпосередню   участь у виробленні   та реалізації програм і планів діяльності Спілки;
—  отримувати підтримку Спілки, її сприяння в захисті своїх законних прав ті інтересів;
вносити додаткові та цільові внески;
— вільно виходити з числа членів Спілки.

3.4. Член Спілки зобов`язаний:

 • брати  безпосередню участь в діяльності Спілки;
 • дотримуватись вимог цього Статуту;
 • виконувати рішення керівних органів Спілки;
 • сплачувати членські внески, розмір яких затверджується на з`їзді Спілки.

3.5.Член Спілки може бути виключений з числа членів Спілки за рішенням координаційної ради Спілки за дії, несумісні з вимогами цього Статуту, або завдання моральної чи матеріальної шкоди Спілці, або за власним бажанням на підставі заяви та рішення керівного органу.

3.6.  В разі вибуття громадської організації із складу членів Спілки незалежно   від підстав вибуття припиняється повноваження представників вказаної     організації в Президії Спілки, Координаційній раді Спілки і Ревізійній комісії Спілки.

4. Організаційна структура і керівні органи Спілки.

4.1   Вищим органом Спілки є З’їзд делегатів, обраних членами Спілки (надалі за текстом — З’їзд),що скликається Президією Спілки не менше як один раз на три роки. Норми представництва на З’їзд визначаються Президією Спілки. З’їзд вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних делегатів. 
Рішення  на з’їзді   приймаються простою  більшістю голосів делегатів, присутніх на З’їзді. 
Дата   скликання   поточного З’їзду   і його порядок   денний оголошуються Президією Спілки не пізніше, ніж за два місяці до його   проведення. Проекти документів З’їзду оголошуються Президією Спілки не пізніше ніж за два тижні до його проведення. 

4.2. Позачерговий З’їзд може бути скликаний   за рішенням Президії Спілки, Координаційної Ради Спілки, Голови Спілки, а також на вимогу 2/3 членів Спілки.
Позачерговий  З’їзд може бути скликаний за наявністю достатніх підстав, серед яких можуть бути: загроза інтересам  спілки, негайна потреба вирішення невідкладних питань діяльності спілки. 
Дата скликання позачергового   З’їзду, його порядок денний оголошуються   президією Спілки або органом, який прийняв рішення про його скликання, не пізніше , ніж за два тижні до його проведення.

4.3. До виключної компетенції З’їзду належить:

 •    затвердження Статуту і внесення до нього змін та доповнень;
 •   затвердження     внутрішніх нормативних документів Спілки;
 •   обрання терміном на три  роки Голови Спілки, чотирьох співголів (Президія Спілки), Координаційної ради Спілки, Голови  та членів ревізійної комісії Спілки; 
 •   визначення основних напрямів діяльності Спілки;
 •   заслуховування звітів Голови та Голови Ревізійної комісії Спілки  про їх діяльність між З’їздами;
 •   Прийняття рішення щодо припинення діяльності, реорганізації або ліквідації Спілки.

Крім вказаних вище питань до компетенції З’їзду належать і інші питання діяльності Спілки, зокрема:

 •   реалізіція  права власності на майно та кошти Спілки;
 •   затвердження перспективних планів діяльності;
 •   рішення по всіх питаннях приймаються простою більшістю голосів присутніх на З’їзді делегатів.
 •   вирішення будь-яких інших питань, що відповідно до цього Статуту належать до компетенції інших керівних органів Спілки;
 •   З’їзд може передавати вирішення будь-якого питання, що належить до його виключної компетенції, до компетенції іншого керівного органу Спілки.

4.4.  В період між З’їздами вищим органом Спілки є Координаційна рада, яка збирається  на свої засідання не менше як один раз на шість місяців. 
До складу Координаційної ради входять за посадою керівника або повноважні представники організацій –членів Спілки, а також Голова та члени Президії Спілки. Рішення Координаційної ради правомочні, якщо в її засіданні беруть участь більшість її членів. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів й членів, присутніх на засіданні Координаційної ради. 

4.5. До виключної компетенції Координаційної ради належить:

 •   координація дій членів Спілки за всіма напрямками статутної діяльності;
 •   прийняття рішень про входження Спілки до міжнародних громадських неурядових організацій та об`єднань і вихід з них;
 •   затвердження символіки та іншої атрибутики Спілки;
 •   затвердження положень і регламентів роботи керівних органів Спілки;
 •   розгляд інших питань, пов`язаних з діяльністю Спілки, крім тих, що відносяться до виключної компетенції  З’їзду.

4.6. Поточну роботу Спілки між з’їздами та засіданнями Координаційної ради здійснює Президія Спілки, що скликається не менше одного разу на шість місяців.  До складу Президії Спілки входить Голова Спілки і чотири співголови Президії Спілки. Президію очолює Голова Спілки. Рішення Президії Спілки правомочні, якщо у її засіданні беруть участь більшість її членів. Рішення Президії Спілки приймається простою більшістю голосів її членів присутніх на засіданні Президії Спілки. 

4.7. До повноважень Президії Спілки належить:

 •   прийняття рішень з поточних питань діяльності Спілки; 
 •   обрання із свого складу з пропозицією Голови Спілки, заступників Голови;
 •   прийняття рішень про заснування або входження до Всеукраїнського об`єднання громадян;
 •   прийняття до складу Спілки нових членів;
 •   прийняття рішень про  заснування засобів масової  інформації та інших підприємств, установ із статусом юридичної особи, затвердження їх статуту (положення);
 •   вирішення інших питань, крім віднесених до виключної компетенції З`їзду та Координаційної ради.

4.8. Поточну роботу Спілки між З`їздами та засіданнями Координаційної ради Спілки і засіданнями Президії Спілки здійснює голова Спілки:

 •   головує на засіданнях Президії Спілки та Координаційної ради Спілки, скликає їх і оголошує їх порядок денний;
 •   забезпечує реалізацію положень цього Статуту, рішень керівних органів Спілки;
 •   подає від імені Спілки, представляє його у всіх органах державної влади і місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах як в Україні так і за її межами;
 •   розпоряджається майном та коштами Спілки;
 •   підписує від імені Спілки документи, подає заяви, відкриває рахунки у банках, видає доручення, підписує фінансові та звідні документи Спілки;
 •   призначає керівників засобів масової інформації;
 •   приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Спілки.

На час відсутності Голови Спілки його обов`язки виконує один із заступників Голови за доручення Голови Спілки.

4.9. Для забезпечення постійної діяльності керівних органів та інших органів Спілки, а також вирішення завдань для досягнення статутних цілей Спілки рішенням Президії Спілки може бути утворена Адміністрація Спілки. Адміністрація Спілки формується з громадян України, праця яких оплачується за кошти Спілки. На працюючих за трудовою угодою (контрактом) штатних працівників Спілки розповсюджується законодавство України у сфері праці та соціального страхування. 

4.10. Ревізійна комісія Спілки:

 •   обирає із свого складу голову та секретаря;
 •   здійснює контроль за виконанням членами Спілки та його посадовими особами вимог цього Статуту;
 •   проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Спілки;
 •   перевіряє організацію роботи зі зверненнями громадян;
 •   Ревізійна комісія підзвітна лише  З`їзду.

Члени Ревізійної комісії не можуть бути лише членами керівних органів Спілки.

5. Господарська діяльність, майно та кошти. 

5.1. Спілка після набуття статусу юридичної особи може мати у своїй власності кошти, будівлі, споруди, транспортні засоби, культурні цінності, а також інші матеріальні і нематеріальні активи, якими не заборонено володіти згідно із законодавством України.

5.2 Джерелами формування коштів та майна Спілки є:

 •   регулярні членські та одноразові внески від засновників (учасників, членів Спілки);
 •   добровільні та благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 •   прибутки від експлуатації майна Спілки;
 •   прибутки від ведення заходів, у тому числі виставок, лотерей, аукціонів;
 •   прибутки від підприємницької діяльності, реалізації товарів, робіт, послуг, а також зовнішньоекономічної діяльності Спілки;
 •   відрахування від прибутків підприємств, утворених Спілкою;
 •   інші, незаборонені законодавством України надходження.

Спілка може утворювати фонди та господарські товариства зі статусом юридичної особи, а також має право придбати майно, призначене для ведення підприємницької діяльності.

5.3. Кошти та майно Спілки спрямовуються виключно на виконання статутних завдань (здійснення проектів, програм, заходів, що відповідають завданням Спілки; укріплення матеріально-технічної бази Спілки, надання допомоги членам), а також на оплату праці штатних працівників.

5.4. Спілка і її члени самостійно несуть фінансову та іншу відповідальність за власну діяльність і не несуть відповідальності за зобов`язаннями інших осіб.

5.5. Спілка веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах Державної податкової інспекції.

5.6. На штатних працівників Спілки поширюється діячмнного законодавства про працю, соціальне страхування.

5.7. Спілка має право відкривати представництва на території України з дотриманням вимог законодавства України.
Відкриття Спілкою представництва на території іноземних держав здійснюється у відповідності із законодавством цих держав, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.
Керівниками представництв призначаються Президією Спілки та діють на основі довіреності Голови Спілки.

6. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

6.1. Зміни та доповнення до цього Статуту готуються президією і затверджуються З`їздом Спілки, подаються в реєструючий орган.

7.   Припинення діяльності Спілки.

7.1 Діяльність   Спілки може бути  припинена шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням З’їзду більшістю в 2/3 делегатів, присутніх на З’їзді, а також у випадках , передбачених законодавством.

7.2 У випадку ліквідації Спілки З’їзд або орган, що прийняв рішення про ліквідацію, створюють ліквідаційну комісію, яка реалізує майно, розраховується за зобов’язаннями Спілки.
Кошти та інше майно не можуть перерозподілятись між членами та передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду.

7.3. Якщо рішення про припинення діяльності Спілки прийнято у судовому порядку, всі питання, пов’язані з виконанням такого рішення, вирішуються згідно чинного законодавства України  відповідно до рішення суду.

Поделиться